Reklama
 
Blog | Stanislav Kolařík

prof. Jörg W. Ziegenspeck – K problému známkování ve škole

Jörg W. Ziegenspeck - K problému známkování ve škole - obecná problematika a empirické výzkumy ... recenze knihy

Smysl a objektivita známkování/hodnocení je jedním z nejožehavějších témat praktické pedagogiky(hlavně učitelství). A proto je dobře, že vycházejí knihy zabývající se tímto rozporuplným tématem. Jako tato studie německého pedagoga Jörga W.Ziegenspecka, profesora z univerzity Lüneburg.

Po předmluvě prof.Karla Rýdla z Univerzity Pardubice , která tuto publikaci vydala, následuje vlastní předmluva autora, kde nás autor zčásti uvádí tzv. "do děje". Do obecné problematiky známkování a vysvědčení nás prof.Ziegenspeck, už podle názvu kapitoly, zasvětí o několik stran později. Zde se věnuje jak jejich historickému vývoji, tak formám užití v SRN a ČR(podkapitola o českém známkování však nepochází z jeho pera, nýbrž je prací jeho kolegy Jana Slavíka,člena PedF UK).

Ve třetí kapitole se Ziegenspeck zabývá známkou a vysvědčením hned z několika možných úhlů. Začíná rozborem jejich orientační a informační funkce a jejich vypovídající hodnoty. Pokračuje mnohostranným přístupem, kdy se na známku dívá jak z pohledu žáka, tak z pohledu rodiče a samozřejmě také z pohledu učitele. Rozebírá také jejich pedagogicko výchovný přínos.

Reklama

Předposlední, čtvrtá a zároveň nejrozsáhlejší kapitola obsahuje z převážné části dílčí témata zpracovaná na základě autorovy činnosti nebo přímo výsledky jeho badatelské práce. Zabývá se tu zdroji systémových chyb, specifickými problémy tohoto oboru, problémy spojené s rozdíly v požadavcích (ať už je to rozdílem mezi třídami, školními stupni nebo typy škol). Velmi rozsáhlou podkapitolou je ta o subjektivních zdrojích chyb (zabírá téměř třetinu knihy). Věnuje se zde, systematickým chybám hodnocení – kam patří kupříkladu tzv.haló efekt (ovlivnění hodnotitele vzhledem, rukopisem a nejčastěji pověstí a chováním hodnoceného), velmi rozšířené perservační tendence (škatulkování – hodnotitel odmítá přehodnotit jednou udělaný úsudek – trojkař bude vždycky trojkařem!). a následně efektům očekávání v životě školy. Mezi ty patří poměrně častý "efekt Pygmalion" což je zkreslení pohledu a následné hodnocení žáka ovlivněné zkušenostmi s žákem jiným. Mne osobně poměrně dost zaujala podkapitola s číslem 4.2.3.4.2, která se zabývá podobnými experimenty kdy různí vědci zkusili poslat několik sad stejných prací několika učitelům k ohodnocení. Výsledek byl pouze potvrzením teoretických úvah – rozdíly v hodnocení mezi jednotlivými učiteli byly u stejných prací až 2,5 stupně. W.C.Eells dokonce s časovým odstupem rozeslal stejnou sadu – ty se mu vrátily s minimálními rozdíly v hodnocení. Na zákaldě těchto testů bylo vyhodnoceno mnoho různých závěrů. Mimo jiné si slovní posudky některých hodnotitelů u shodné práce přímo odporovaly (jeden učitel o dané práci napsal: názorné, nadšené, plné vlastních názorů; zatímco jiný ji hodnotil slovy: suché, pouhý výčet fakt, neosobní). Mimo jiné se zjistilo, že práce s danými odpověďmi a gramatické práce jsou hodnoceny přísněji. Poměrně důkladně se autor, ve třech po sobě jdoucích kapitolách, zabývá problémem předsudků, pohledu na repetenty a vlivem sympatií/antipatií na objektivitu hodnocení.

Kniha je zakončena sedmi stránkovým shrnutím obsahujícím několik prognóz do budoucnosti. Je zajímavé, že se autor, i přes svůj otevřeně-negativní postoj k tomuto způsobu hodnoceni, nesnižuje k prostému a jednoznačnému zavrhnutí. A to nejen v tomto shrnutí. Po zmíněném shrnutí už následuje pouze dvojstrana o autorovi, tiráž a obálka.

O autorovi

prof. PhDr. Jörg W. Ziegenspeck (nar.1941) je i přes své široké spektrum činností (soc.pracovník, učitel reálné či zvláštní školy, profesor psychologie, …) především odborníkem v oboru pedagogiky. Specializuje se na tzv. "zážitkovou pedagogiku" již od roku 1996 přednáší jako profesor na Univerzitě Lüneburg v SRN. Profesor se zážitkovou pedagogikou zabývá skoro celý profesní život, v roce 1981 založil tématické nepravidelné periodikum "Plachtění a sociální pedagogika"; to od roku 1987 vychází jako Časopis zážitkové pedagogiky". Za knihu "Spornost známkování" byl na Univerzitě Karlově v Praze roku 2001 promován PhDr.. Z této knihy bylo převzato mnoho empirických závěrů do v tomto článku recenzované knihy.

Údaje o knize:

Jörg W. Ziegenspeck
K problému známkování ve škole. Obecná problematika a empirické výzkumy

z německého originálu "Zur Fragwürdigkeit der Zensurengebung" přeložila Gabriela Štrynclová
vydala Univerzita Pardubice; roku 2002
náklad: 250 výtisků (ofsetem)
kniha vyšla s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa a za podpory ČS EFFE
123 stran

ISBN 80-7194-402


recenze je kopie odevzdané školní samostatné písemné práce autora článku